You have reached the website

MIĘDZYNARODOWE WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI KRUPS

Gwarancja

Gwarantem tego produktu jest KRUPS (adres i dane firmy znajdują się w spisie krajów dołączonych do Międzynarodowej Karty Gwarancyjnej KRUPS). Gwarancja obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakość wykonania, wykryte w ciągu dwóch lat od daty zakupu produktu.

Międzynarodowa gwarancja producenta jest dodatkowym dokumentem i nie ogranicza innych praw konsumenckich.

Międzynarodowa gwarancja producenta pokrywa wszystkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Decyzją KRUPS, zamiast naprawy produktu może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz. Zobowiązania KRUPS jak i prawa konsumenta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do tego typu naprawy lub wymiany.

Warunki & wyjątki

Międzynarodowa gwarancja KRUPS ważna jest przez okres właściwy dla kraju wymienionego w załączonej liście krajów, za okazaniem ważnego dowodu zakupu. Produkt może być dostarczony bezpośrednio do autoryzowanego punktu serwisowego lub zabezpieczony i następnie przesłany odpowiednią przesyłką do autoryzowanego punktu serwisowego.

Pełne dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych w każdym z krajów wymienione są na stronach internetowych KRUPS (www.KRUPS.com) lub można je uzyskać dzwoniąc na właściwy numer telefonu podany w załączonej liście krajów.

KRUPS nie jest zobowiązany do naprawy lub wymiany produktu jeśli nie zostanie przedłożony ważny dowód jego zakupu.

Gwarancją nie są objęte zniszczenia mogące powstać jako rezultat niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji KRUPS, podłączenia pod napięcie inne niż zaznaczone na produkcie, lub ingerencje i nieautoryzowane naprawy. Gwarancja również nie pokrywa normalnego zużycia, konserwacji lub wymiany części eksploatacyjnych oraz:

• użycia złego rodzaju wody
• zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi)
• usunięcia uszkodzeń powstałych przez składniki wody, brud lub owady w produkcie
• uszkodzeń mechanicznych, przeciążenia produktu
• zniszczeń powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego lub częstotliwości
• wypadków takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.
• profesjonalnego lub komercyjnego użycia
• zniszczenia części szklanych lub porcelanowych
• wymiany części eksploatacyjnych

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku produktów z naruszoną plombą gwarancyjną oraz zniszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji, z winy złego zapakowania przez właściciela lub zniszczeń powstałych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika.

Międzynarodowa gwarancja KRUPS dotyczy produktów zakupionych w jednym z krajów wymienionych w załączonym spisie krajów, używanych wyłącznie w warunkach domowych, w krajach wymienionych w liście krajów. W przypadku gdy produkt został zakupiony w jednym z wymienionych krajów i jest używany w innym, będącym na liście

a) Okres trwania międzynarodowej gwarancji KRUPS jest taki, jaki obowiązuje w kraju, wktórym produkt jest używany, nawet jeśli został zakupiony on w kraju gdzie okres gwarancji jest inny.
b) Międzynarodowa gwarancja KRUPS nie ma zastosowania w przypadku niezgodnościzakupionego produktu z lokalnymi warunkami takimi jak: napięcie prądu, częstotliwość, rodzaj wtyczki zasilającej lub innych technicznych właściwości.
c) Proces naprawy produktu zakupionego w innym kraju niż jest on używany może trwaćdłużej, jeśli produkt nie jest sprzedawany przez KRUPS w tym kraju.
d) W przypadku, kiedy produkt jest nienaprawialny międzynarodowa gwarancja KRUPSogranicza się do wymiany na podobny produkt lub, jeśli to możliwe, produkt o tej samej wartości.

Prawa Konsumenckie

Niniejsza gwarancja KRUPS nie ma wpływu na prawa konsumenckie; prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone. Dotyczy to również praw uzyskanych od sprzedawcy, od którego konsument zakupił produkt. Niniejsza gwarancja daje konsumentowi określone prawa, może on także korzystać z innych praw specyficznych dla konkretnych stanów lub krajów. Zgodnie ze swoją decyzją konsument może domagać się uznania któregoś z tych praw.

Dodatkowe informacje

Akcesoria, części eksploatacyjne oraz inne części zapasowe, jeżeli są lokalnie dostępne, można nabyć drogą opisaną na stronach internetowych KRUPS Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.