You have reached the website

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.DOLCE-GUSTO.PL

I. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu internetowego www.dolce-gusto.pl (dalej: Strona), którego właścicielem jest Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02 – 672 Warszawa (dalej: "Spółka").

2. Serwis jest platformą przeznaczoną dla użytkowników Internetu, udostępniającą tym użytkownikom treści o działalności i produktach Spółki, oraz umożliwiającą dokonywanie za pośrednictwem Strony zakupów produktów marki NESCAFÉ Dolce Gusto, na zasadach określonych w cz. II – Warunki Sprzedaży.

3. W trakcie korzystania ze Strony, w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania Strony przez użytkownika poinformowanego o wykorzystywaniu przez Stronę plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie na Stronie, oznacza zgodę na instalowanie przez Stronę plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zasady korzystania z plików cookies przez Stronę opisane są szczegółowo w polityce cookies

4. Dostęp do Strony oraz korzystanie z jej funkcjonalności nie podlega opłatom dla użytkowników, z następującymi zastrzeżeniami:


a) użytkownik może być zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu.
b) użytkownik składający za pośrednictwem Strony zamówienia na produkty zobowiązany jest do dokonania płatności za te produkty zgodnie z postanowieniami cz. II – Warunki Sprzedaży.

5. Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w ramach Strony, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania ze Strony, treści:

1. obscenicznych lub wulgarnych;

2. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne
lub kwestionujących bezwyznaniowość;

3. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

4. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

5. niezgodnych z tematyką Strony;

6. zawierających dane osobowe osób trzecich, bez zgody tych osób;

7. zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich,
takich jak numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej,
bez zgody tych osób.

7. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania ze Strony treści o charakterze promocyjnym.

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania użytkownika.

9. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony, jednakże nie gwarantuje, że działanie Strony będzie w każdym czasie wolne od przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Strony lub jej poszczególnych narzędzi internetowych. Przerwy i zakłócenia mogą mieć miejsce przejściowo, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Spółki.

10. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Strony jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Spółka dołoży starań, aby korzystanie ze Strony było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Spółka nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie ze Strony.

11. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji Strony, w szczególności prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania ze Strony lub jego szaty graficznej.

12. Użytkownik może kierować zapytania w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt.”

13. Nestlé Polska S. A. jest uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Strony powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

3. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Nestlé Polska S. A. zgodnie z treścią zamówienia.

14. O zamiarze zablokowania konta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na Stronie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

II. Warunki sprzedaży

§ 1 Składanie zamówień

1. Niniejsze warunki sprzedaży („Warunki Sprzedaży”) określają tryb realizacji, na podstawie zamówień składanych online przez Klientów, sprzedaży ekspresów do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Krups, kapsułek z kawą lub innymi napojami marki NESCAFÉ® Dolce Gusto®, oraz akcesoriów do kawy, poprzez stronę internetową www.dolce-gusto.pl (zwana dalej „Stroną”).

2. Sprzedaż prowadzona jest przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 32 (02-672) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 NIP: 527-020-39-68, o kapitale zakładowym w wysokości 42.800.000 złotych pokrytym w całości, adres e –mail i nr telefonu do kontaktów: cs@pl.nestle.com, 800 174 902.

3. Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich produktów oferowanych na Stronie.

4. Zamówienia na produkty oferowane na Stronie mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty gospodarcze. Jednocześnie Nestle Polska S. A. informuje, że procesy logistyczne związane z obsługą sprzedaży prowadzonej na Stronie, w tym planowanie zapasów produktów, przystosowane są przede wszystkim do obsługi osób prywatnych dokonujących zakupów na potrzeby indywidualne.

5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy z Nestlé w rozumieniu Kodeksu cywilnego, i jest dla Nestlé wiążące dopiero po jego akceptacji. Nestlé potwierdza akceptację zamówienia przesyłając Klientowi pocztą elektroniczną stosowną informację. Zawarcie z Klientem umowy następuje w momencie akceptacji zamówienia.

6. Aby złożyć zamówienie należy uprzednio zarejestrować się na Stronie podając stosowne dane osobowe objęte formularzem rejestracyjnym.

7. Nie istnieje możliwość zmiany zamówienia przed otrzymaniem przesyłki, a po akceptacji przez Nestlé zamówienia.

8. Ze względu na ograniczenia logistyczne wynikające z cyklu produkcyjnego oraz konieczność zapewniania optymalnego stanu zapasów, dostosowanego do zamówień osób fizycznych dokonującej zakupu na potrzeby indywidualne, wartość jednorazowego zamówienia nie powinna przekroczyć 2000zł. Wartość zamówień jednego Klienta w miesiącu nie powinna przekroczyć 5000 zł. Zamówienia przekraczające ww. limity mogą być akceptowane przez Nestle indywidualnie.

§ 2 Cena i sposób płatności

1. . Produkty oferowane do zakupu poprzez Stronę sprzedawane są po cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia, wskazanej na Stronie. Ceny wskazane na Stronie zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2. Łączna cena do zapłaty stanowi: iloczyn ilości produktów i obowiązującej ceny jednostkowej brutto poszczególnych produktów, z uwzględnieniem udzielonych Klientowi w danym przypadku rabatów wynikających z aktualnych promocji. Dokładna cena do zapłaty będzie określona na stronie internetowej w podsumowaniu zamówienia klienta, bezpośrednio przed jego złożeniem oraz będzie określona w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Produktów.

3. Do cen produktów zostanie doliczony koszt brutto dostawy produktów, chyba że dostawa w danym przypadku jest bezpłatna.

4. Płatności można dokonać, wg wyboru klienta, kartą kredytową Visa lub Mastercard, przelewem tradycyjnym, przelewem online albo gotówką przy odbiorze..

5. W przypadku płatności dokonywanych kartą kredytową Visa lub Mastercard bądź przelewem on line płatność następuje przy składaniu zamówienia przez Internet. W przypadku płatności dokonywanych przelewem tradycyjnym, płatność następuje po złożeniu przez klienta zamówienia przez Internet. W przypadku płatności dokonywanych gotówką, płatność następuje przy odbiorze produktów od kuriera.

6. Przy wyborze płatności kartą kredytową VISA lub Mastercard jak również przelewem (online lub przelewem), przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Nestlé stosownej autoryzacji od podmiotów realizujących płatności Klienta. Przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po jego złożeniu.

7. Klient ma możliwość otrzymania faktury. Faktury wystawione zostaną po podaniu przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury. Klient może żądać wystawienia faktury nie później niż w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar. W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego sprzedawca, który wystawia fakturę nie może jednocześnie wystawić paragonu fiskalnego, Klient, który żąda wystawienia faktury później niż w trakcie składania zamówienia na Stronie, zobowiązany będzie uprzednio zwrócić Nestle otrzymany paragon fiskalny.

8. Przy dokonywaniu płatności kartą kredytową VISA lub Mastercard, jak również przelewem online, dostęp do transakcji w serwisie jest zabezpieczony poprzez wymagane uwierzytelnienie klienta przy wykorzystaniu identyfikatora i hasła. Bezpieczeństwo transakcji  wykonywanych w serwisie jest zapewnione poprzez wdrożenie szyfrowanej transmisji danych z wykorzystaniem protokołu SSL.

9. Nestle zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na Stronie, jeżeli dojdzie do błędnego wyliczenia należności przez system komputerowy stosowany do obsługi procesu sprzedaży przez internet (należność wyliczona przez system będzie wyższa lub niższa niż cena zamówionego produktu wskazana na Stronie. W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, Nestle skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo, w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.

10. Nestle zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na Stronie, jeżeli dojdzie do błędnego wyliczenia ilości produktów promocyjnych dodawanych automatycznie jako gratis przez system komputerowy stosowany do obsługi procesu sprzedaży przez internet. W przypadku wystąpienia takiej okoliczności, Nestle skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo, w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.

§ 3 Koszty gospodarowania odpadami

1. Zgodnie z art. 16 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015r. z późniejszymi zmianami informujemy, iż w cenę produktu wliczone są stawki KGO – koszt gospodarowania odpadami i wynoszą one odpowiednio:

Model ekspresu Stawka kosztów gospodarowania odpadami
  Kwota netto w zł Kwota brutto w zł
Piccolo 0,25 0,31
Genio 2 0,25 0,31
Mini Me 0,26 0,32
Melody 3 0,30 0,37
Oblo 0,33 0,40
Drop 0,23 0,28

 

§ 4 Dostawa

1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem wybranej przez Nestle firmy kurierskiej.

2. Dostawa zrealizowana zostanie na adres wskazany przez Klienta w momencie rejestracji na Stronie, pod warunkiem, ze znajduje się on w Polsce. Nie są realizowane dostawy poza granicami Polski. Istnieje możliwość zmiany wskazanego adresu przy pomocy funkcji „edytuj profil” i na etapie potwierdzenia w momencie wychodzenia ze Strony.

3. W przypadku przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, Klient otrzyma stosowną informację pocztą elektroniczną, zgodnie z par. 1 pkt. 5. W momencie przekazania paczki z magazynu kurierowi, do Klienta zostaje wysłany e-mail z taką informacją oraz linkiem do strony internetowej kuriera, gdzie istnieje możliwość sprawdzenia statusu przesyłki: https://gls-group.eu/PL/pl/home.

4. W razie nieobecności Klienta w momencie dostawy, pod adresem wskazanym do doręczenia przesyłki, kurier pozostawia druk awizo z informacją:

a) o terminie drugiej próby doręczenia (standardowo jest to następny dzień roboczy) oraz numer kontaktowy do firmy kurierskiej;

lub

b) o możliwości odbioru paczki w punkcie Parcel Shop GLS, jeśli taki punkt znajduje się w odległości 2 km w mieście lub 15 km poza miastem, licząc od miejsca doręczenia. Awizo zawiera wówczas adres punktu do odbioru przesyłki (Parcel Shop) oraz numer kontaktowy do firmy kurierskiej. Przesyłkę w Parcel Shop można odebrać w ciągu kolejnych 9 dni roboczych. Na życzenie Klienta, po poinformowaniu telefonicznie firmy kurierskiej, kurier może odebrać paczkę z punktu Parcel Shop i ponowić dostawę pod wskazany na przesyłce adres.

5. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta pomimo dwóch bezskutecznych prób doręczenia zgodnie z pkt 4a) lub nie zostanie odebrania przez Klienta zgodnie z pkt. 4b), przyjmuje się, że umowa sprzedaży uległa rozwiązaniu za zgodą obu stron. W takiej sytuacji nastąpi zwrot płatności za towar znajdujący się w zamówieniu nieodebranej przesyłki. Jeśli w dalszym ciągu Klient będzie zainteresowany zamówieniem, konieczne będzie ponowne złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony.

6. Za zgodą Klienta możliwe jest też wydanie przesyłki osobie upoważnionej, obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie adresu dostawy. Bezpośrednie sąsiedztwo rozumiane jest jako miejsce w tym samym domu, budynku, obiekcie, co miejsce dostawy bądź dom, budynek, obiekt bezpośrednio najbliższy miejscu dostawy.

7. Możliwość zakupu wybranego towaru zależy od dostępności produktów. Informacja o braku dostępności towarów zamieszczona zostanie na Stronie. Jednakże w okresach wzmożonej sprzedaży mogą zdarzyć się sytuacje, w których informacja o wyczerpaniu zapasu określonego produktu pojawi się na Stronie z opóźnieniem. W takich sytuacjach Serwis Konsumenta Nestlé skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia realizacji złożonego zamówienia.

8. W przypadku zamówień o wartości poniżej 160 zł brutto, koszt dostawy przy płatności kartą kredytową VISA i Mastercard oraz przelewem tradycyjnym i przelewem online wynosi 10 zł brutto, zaś przy płatności gotówką przy odbiorze, kosz ten wynosi 15 zł brutto.

9. Przy zamówieniach o łącznej wartości równej lub przekraczającej 160 zł brutto klient nie ponosi kosztów dostawy. W przypadku gdy Klientowi przysługują rabaty wynikające z aktualnych promocji, kwota 160zł brutto, uprawniająca do bezpłatnej przesyłki, musi stanowić ostateczną cenę do zapłaty, uwzględniającą udzielone rabaty.

10. W razie akceptacji zamówienia, Nestlé dołoży starań, aby dostarczyć zamówione towary w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, w zależności od dostępności zapasów. W przypadku, gdy zamówiony towar aktualnie jest niedostępny w magazynie, lub wystąpią inne przeszkody uniemożliwiające dostarczenie przesyłki w ciągu 3 dni roboczych, Serwis Konsumenta Nestlé skontaktuje się z Klientem w ciągu tego okresu w celu potwierdzenia przewidywanego terminu dostawy.

11. Warunkiem wydania produktów jest przy płatności gotówką za pobraniem – zapłata pełnej ceny do rąk kuriera, w przypadku płatności kartą kredytową VISA i Mastercard oraz przelewem online i przelewem tradycyjnym - otrzymanie przez Nestlé stosownej autoryzacji od podmiotów realizujących płatności.

12. Nestlé zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególności może to mieć miejsce w sytuacji gdy dany Klient uprzednio złożył zamówienie, którego nie odebrał, pomimo dwukrotnej próby dostarczenia towaru przez kuriera, jeśli płatność Klienta nie zostanie zatwierdzona lub jeśli istnieje zasadne przekonanie, że płatność zostanie odrzucona na dowolnym etapie, bądź jeśli zamówienie przekroczy limity określone w par. 1 pkt. 8. W przypadku gdy Nestlé odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji, Klient zostanie o tym poinformowany przez Serwis Konsumenta Nestlé.

§ 5 Warunki szczegółowe dotyczące Promocji

1. Promocje ogłaszane na Stronie rozpoczynają się w momencie, w którym zaczyna być aktywny mechanizm promocyjny na stronie i opublikowane są na Stronie materiały informacyjne o mechanizmie promocji. To oznacza, że zakupem promocyjnym uprawniającym do otrzymania rabatu promocyjnego lub gratisowego produktu (w zależności od warunków promocji) jest zakup zrealizowany nie wcześniej niż po opublikowaniu materiałów informacyjnych o promocji na Stronie i uruchomieniu mechanizmu promocyjnego. Przez uruchomienie mechanizmu promocyjnego rozumie się pojawienie się w „koszyku” Klienta produktu z ceną promocyjną lub gratisowego produktu zgodnie z warunkami Promocji.

2. W informacji o warunkach Promocji polegającej na otrzymaniu gratisowego produktu w zamian za zakup produktów określonych w warunkach promocji, może być wskazane, iż Promocja trwa do wyczerpania limitu zapasów gratisowych produktów. W przypadku, gdy po dodaniu do koszyka produktów określonych w warunkach promocji, nie zostanie automatycznie dodany gratisowy produkt przypisany do tego zakupu, oznaczać to będzie, iż doszło do wyczerpania zapasów produktu gratisowego przypisanego do określonego w promocji koszyka produktów. W takiej sytuacji Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu koszyka produktów, dla którego wyczerpany został zapas gratisowych produktów. Produkty gratisowe nie będą dosyłane do zrealizowanych zamówień, do których automatycznie nie przydzieliły się produkty gratisowe z uwagi na wyczerpanie limitu zapasów.

§ 6 Towary wadliwe - reklamacje

1. Nestle zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. Nestle ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub pisemnie do Serwisu Konsumenta Nestlé, pod numerem 800 174 902 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00) lub na adres e mail cs@pl.nestle.com, lub na adres: Serwis Konsumenta Nestle, ul. Łódzka 153, 62 – 800 Kalisz. Jeśli zakupiony przez Klienta towar jest wadliwy, Nestlé rozpatrzy reklamacje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. W przypadku gdy Klient dokonał zakupu produktów na Stronie jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową (tj. jako konsument), przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Konsument może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej. Zgodnie z przepisami ustawy z 30 maja 2014r o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem ww. terminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu, jak również jest dołączany jest do przesyłki. W sklepie www.dolce-gusto.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także złożyć dzwoniąc lub kierując maila do Serwisu Konsumenta Nestlé, pod numer 800 174 902 (Pn-Pt 8-18) lub na adres e- mail cs@pl.nestle.com, przed upływem ww. terminu. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, umowa uważana jest za niezawartą.

2. W przypadku chęci odstąpienia od umowy na piśmie , do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: Serwis Konsumenta Nestle, ul. Łódzka 153, 62 – 800 Kalisz. Klient może również wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod adres wskazany w pkt. 3 poniżej jeśli dokonuje jednocześnie zwrotu towaru w sposób opisany w tym punkcie.

3. Klient, który dokonał odstąpienia od umowy powinien dokonać zwrotu produktów w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przesyłka zawierająca zwracany produkt powinna być wysłana na poniższy adres:

Cursor S.A., Łubna,
ul. Łubińska 10a;
05-532 Baniocha
Polska

4. Klient odstępujący od umowy ponosi we własnym zakresie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, tj. w szczególności koszt przesyłki, w której Klient zwraca produkty, chyba że Nestle zgodziło się ponieść te koszty.

5. Dokonując odstąpienia od umowy, Klient powinien podać swoje dane osobowe zgodne z danymi osobowymi podanymi przy składaniu zamówienia/przypisanymi do złożonego zamówienia.

6. W terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy zostaną Klientowi zwrócone koszty zakupionego towaru, tj. zapłacona cena produktów wraz z poniesionymi kosztami dostawy. Jeżeli Nestle nie zaproponowało, że samo odbierze produkty od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przy zakupie inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nestle, Nestle nie jest zobowiązane do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności następuje na numer rachunku, z którego zapłacona została należność. W przypadku dokonania płatności przelewem online, Klient na żądanie Nestle zobowiązany będzie do dostarczenia do Serwisu Konsumenta Nestlé danych dotyczących numeru rachunku bankowego, na które będzie miała być zwrócona należności. Zwrot płatności dokonanej kartą płatniczą następuje na tę kartę. W przypadku, gdy Klient, który odstępuje od umowy dokonał zapłaty za produkty gotówką, zwrot należności może być dokonany na rachunek bankowy podany przez Klienta za jego wyraźną zgodą, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami. Ww. zasady dotyczące zwrotu należności stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Postanowienia ogólne

Nestlé zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży w każdym czasie poprzez opublikowanie ich nowej wersji na stronie www.dolce-gusto.pl, ze wskazaniem daty wejścia w życie zmian, która nie będzie wcześniejsza niż 7 dni od dnia ogłoszenia zmienionych Warunków Sprzedaży na Stronie. Ponadto, w razie zmiany Warunków Sprzedaży, zamawiający zostanie poproszony o zapoznanie się z nimi i o ich akceptację.

§ 9 Gwarancja

Niezależnie od odpowiedzialności Nestle jako sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanych rzeczy, ekspresy do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto Krups są objęte gwarancją, udzielaną przez producenta tych ekspresów, firmę Group SEB (gwarant). Gwarancja obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakość ich wykonania, wykryte w ciągu dwóch lat od daty zakupu produktów. Gwarancja ta pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Decyzją gwaranta, zamiast naprawy produktu może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz. Gwarancja producenta jest ważna za okazaniem ważnego dowodu zakupu. Gwarancja jest realizowana w autoryzowanych punktach serwisowych gwaranta. Produkt może być dostarczony bezpośrednio do autoryzowanego punktu serwisowego, lub zabezpieczony i następnie przesłany odpowiednią przesyłką do autoryzowanego punktu serwisowego. Pełne dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych gwaranta wymienione są na stronach internetowych KRUPS (www.KRUPS.com). Szczegółowe warunki gwarancji oraz przypadki wad, których gwarancja nie obejmuje (np. uszkodzenia mechaniczne, użycie złego rodzaju wody, zniszczenia powstałe na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego), określa karta gwarancyjna dostarczana razem z danym ekspresem, którego dotyczy.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe pozyskiwane przez Nestlé Polska S.A. w związku z realizacją zamówień na Produkty lub realizacją prawa odstąpienia od umowy, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem umowy na rzecz Klienta lub dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Nestlé Polska S. A., jako administratora danych, chyba, że zamawiający wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Nestlé Polska S. A. również w innych celach, w tym celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osoby podające dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia o 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.). Administratorem ww. danych osobowych będzie Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 32, Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ww. ustawy, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie określonym w ust. 9.1.

3. Spółka informuje niniejszym, że dane osobowe Klientów dokonujących płatności za zakupy na Stronie kartą kredytową VISA lub Mastercard, jak również przelewem online, takie jak: imię i nazwisko, adres klienta, adres email - będą przekazywane spółce PAYU S.A.z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Spółka PAYU S.A.staje się administratorem przekazanych danych osobowych w zakresie, w jakim PAYU S.A. obsługuje realizację płatności dokonywanych przez Klientów w ramach serwisu zapewnianego przez PAYU S.A. w jeden z ww. sposobów, w związku z korzystaniem przez nich z serwisu zapewnianego przez PAYU S.A. oraz w celu wypełnienia przez PAYU S.A. obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

§ 11 Promocja powitalna i zasady wykorzystywania voucherów elektronicznych

1. Promocja powitalna jest skierowana do osób, które nabyły w dowolnym miejscu w Polsce ekspres do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® zawierający w opakowaniu polską ulotkę z kodem uprawniającym do wzięcia udziału w tej promocji, z wyłączeniem osób, które w ramach prowadzanej działalności gospodarczej dokonują dalszej odsprzedaży ekspresów do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

2. Przypadki polegające na używaniu kodów promocyjnych, o których mowa w pkt. 1 przez osoby, które w ramach prowadzanej działalności gospodarczej dokonały dalszej odsprzedaży ekspresu do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto®, traktowane będą jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nestlé Polska S. A. zastrzega sobie prawo żądania od osoby dokonującej zakupu na Stronie z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w pkt.2, okazania dowodu zakupu (paragon, faktura) ekspresu do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

4. Rejestracja ekspresu możliwa jest:

a) dla osób niezarejestrowanych - podczas procesu rejestracji swojego konta, w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na Stronie w sekcji „Rejestracja”;

b) dla osób zarejestrowanych - po zalogowaniu się, w sekcji „Mój profil”.

5. Wpisując kod z ulotki dołączonej do ekspresu do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® we wskazanym miejscu w wyżej wymienionych sekcjach, użytkownik dokonuje rejestracji vouchera (tzw. vouchera rejestracyjnego), który możliwy jest do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.dolce-gusto.pl

5. Voucher rejestracyjny można wykorzystać wyłącznie jeden raz. Podczas jednego zamówienia możliwe jest wykorzystanie jednego vouchera. Zamówienie, przy realizacji którego Klient chce skorzystać z vouchera rejestracyjnego, musi opiewać na kwotę min. 100 zł. Ww. kwota nie obejmuje kosztów dostawy, a dotyczy wyłącznie ceny zamawianych produktów. W przypadku wielokrotnego wykorzystania jednego kodu, zamówienia złożone z użyciem tego kodu więcej, niż jeden raz, będą anulowane.

6. Z dniem 1.10.2013 zakończona została promocja powitalna polegająca na dołączeniu szklanek Latte Macchiato gratis do pierwszego zamówienia w sklepie internetowym.

7. Wszystkie osoby, które posiadają kod promocyjny uprawniający do odbioru darmowych szklanek Latte Macchiato, po wpisaniu swojego kodu z ulotki otrzymają w zamian za ww. szklanki voucher rejestracyjny o wartości 50 zł na zakupy w sklepie internetowym www.dolce-gusto.pl. Zasady wykorzystania voucherów rejestracyjnych, o których mowa w niniejszym punkcie są analogiczne jak opisane w pkt. 5. Kody promocyjne, które zostały już raz wykorzystane do odbioru szklanek, nie uprawniają do otrzymania vouchera 50 zł.

8. O terminie zakończenia promocji powitalnej Nestlé Polska S.A. powiadomi z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.dolce-gusto.pl. Do czasu odwołania promocji wszystkie zamówienia, uprawniające do wzięcia udziału w promocji, zostaną zrealizowane zgodnie z regulaminem.

§ 12 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1.Celem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czyli sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynikających z zawartej przez nich umowy, jest rozwiązywanie sporu konsumenckiego polegające na: (i) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, (ii) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.

2. W przypadku, gdy w następstwie złożonej Nestle przez Klienta będącego konsumentem reklamacji, spór nie zostanie rozwiązany, Nestle przekaże konsumentowi, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo o zgodzie na udział w takim postępowaniu, wskazując jednocześnie właściwy dla siebie podmiot uprawniony albo

b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

3. Jeżeli Nestle nie złoży Klientowi będącemu konsumentem żadnego z ww. oświadczeń, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Spory rozpatrywane są przez podmioty uprawnione, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie obowiązujących w danym podmiocie procedur postępowania.

5. Podmiotem uprawnionym dla sporów, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Nestle a Klientami będącymi konsumentami jest INSPEKCJA HANDLOWA. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Inspekcją Handlową określa Ustawa z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.2016,1059) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym wskazane na stronie internetowej Inspekcji Handlowej: http://bip.wiih.org.pl/index.php?id=554.

6. Klient będący konsumentem, w celu rozwiązania sporu, może również skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady postępowania przed ww. sądami określa Ustawa, o której mowa w pkt. 5 oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy.

7. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu przez internet, w celu rozwiązania sporu, może również  skorzystać z platformy umożliwiającej rozwiązanie sporu online, tzw. platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.  

8. Korzystanie z ww. procedur jest dobrowolne i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron sporu. Ww. zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zgody Nestle na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub rozwiązywania sporów.

9. Informacje w zakresie możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i dochodzenia roszczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

§ 13 ZASADY UDOSTĘPNIANIA OCEN I RECENZJI PRODUKTÓW

Postanowienia niniejszego paragrafu opisują zasady na jakich użytkownicy produktów NESCAFÉ® Dolce Gusto® mogą, za pośrednictwem zakładek Oceń Produkt lub Recenzje i oceny, dostępnych na stronie www.dolce-gusto.pl, udostępniać własne oceny i recenzje, dotyczące produktów NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Umieszczając jakiekolwiek treści w formularzu oceny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zasad. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, nie powinien korzystać z usługi przekazywania ocen i recenzji.

Użytkownik korzystający z usługi ocen i recenzji wyraża zgodę lub potwierdza, że:

1. Ma co najmniej 18 lat,

2. Jeśli otrzymał od Nestle Polska S. A. jakikolwiek upominek lub premię w zamian za udzielenie opinii lub recenzji, lub ich obietnic, zobowiązuje się ujawnić ten fakt w treści swojej recenzji,

3. Jeśli jest pracownikiem Nestle Polska S. A., zobowiązany jest ujawnić ten fakt w treści swojej recenzji,

4. Nie jest pracownikiem żadnej agencji lub innego podmiotu świadczącego na rzecz Nestle Polska S. A. usługi reklamy, promocji, wsparcia sprzedaży produktów.

Użytkownik korzystający z usługi ocen i recenzji wyraża zgodę lub potwierdza, że:

1. Wszelkie treści i informacje przekazywanie przez użytkownika w formularzu oceny będą prawdziwe, adekwatne, będą oddawały rzeczywistą opinię użytkownika i będą oparte na rzeczywistym doświadczeniu użytkownika z recenzowanym produktem.

2. Wszelkie treści przekazywanie przez użytkownika w formularzu oceny będą stworzone osobiście przez użytkownika.

3. Udziela Nestle Polska S. A. zgody na wykorzystanie treści zamieszczonych ocen i recenzji do celów promocyjnych i innych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Użytkownik, w ramach usługi ocen i recenzji, nie może zamieszczać w formularzu ocen żadnych treści, które:

1. Są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,

2. Naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, a także dobra osobiste osób trzecich,

3. Naruszają przepisy prawa, zachęcają do zachowań naruszających przepisy prawa,

4. Są obraźliwe, wulgarne, naruszające dobre obyczaje,

5. Zawierają dane osobowe osób trzecich lub odsyłające do stron internetowych, produktów lub usług osób trzecich,

6. Mogą zawierać jakiekolwiek wirusy komputerowe lub inne szkodliwe pliki lub oprogramowanie

Wszelkie treści dodawane przez użytkownika w ramach usługi ocen i recenzji są monitorowane przez Nestle Polska S. A. przed ich opublikowaniem. Nestle Polska S. A. zastrzega sobie prawo do zaniechania publikacji ocen i recenzji użytkowników, do publikacji jedynie wybranych ocen i recenzji, jak również do zakończenia dostarczania usługi ocen i recenzji.

Nestle Polska S. A. nie gwarantuje, że po publikacji oceny lub recenzji na stronie www.dolce-gusto.pl użytkownik będzie miał możliwość edytowania lub usunięcia przekazanych przez siebie treści. Oceny i recenzje użytkowników są zamieszczane na stronie www.dolce-gusto.pl w ciągu 2-4 dni roboczych, niemniej Nestle Polska S. A. nie jest zobowiązane do publikacji recenzji użytkownika, jak również jest uprawnione do usunięcia treści już opublikowanych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przekazaną przez siebie treść.

Zamieszczając w formularzu ocen swój adres e-mail użytkownik wyraża zgodę aby Nestle Polska S. A. lub jego usługodawcy kontaktowali się z użytkownikiem na podany adres e-mail w celu związanym ze statusem recenzji lub w innym celu o charakterze administracyjnym, związanym z usługę ocen i recenzji.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu sprzedaży sklepu NESCAFÉ Dolce Gusto

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


"ZAŁĄCZNIK NR 1"

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu sprzedaży sklepu NESCAFÉ Dolce Gusto

OPIS WSKAZÓWEK DO WYPEŁNIENIA WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


"ZAŁĄCZNIK NR 2"

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu sprzedaży sklepu NESCAFÉ Dolce Gusto

WZÓR FORMULARZA ZWROTU


"ZAŁĄCZNIK NR 3"