You have reached the website

Regulamin konkursu „NESCAFÉ Dolce Gusto – Recenzje produktów - ekspresy”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „NESCAFÉ DOLCE GUSTO – Recenzje produktów- ekspresy” (dalej: „Konkurs”) jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025166, NIP: 5270203968, kapitał zakładowy: 42.800.000,00 zł w pełni opłacony (zwana dalej łącznie „Organizatorem”).
2. Konkurs trwa od 3.11.2017 r. (od czasu ogłoszenia Konkursu na stronie dolce-gusto.pl oraz od wysłania informacji newsletterem do 5.11.2017 r. do godziny 24.00.
3. Konkurs odbywa się na stronie internetowej dolce-gusto.pl
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić w czasie trwania Konkursu następujące warunki:
a. posiadać swoje konto na stronie dolce-gusto.pl, konieczna jest rejestracja poprzez stronę główną pod adresem https://www.dolce-gusto.pl/),
b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
c. złożyć dowolne zamówienie w sklepie dolce-gusto.pl i opłacić je.
Powyższe warunki powinny być spełnione łącznie.

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia Konkursu do osób zarejestrowanych, które udzieliły zgodę na otrzymywanie Newslettera zostanie wysłany mail z informacją o Konkursie.
2. Od tego czasu, przez cały czas trwania Konkursu, Uczestnicy mogą umieszczać na stronie sklepu www.dolce-gusto.pl. opinie o produktach oferowanych w tym sklepie. Opinie należy umieszczać na stronie każdego z produktów w zakładce „Recenzje i oceny” klikając na „Dodaj opinię”. Aby dodać opinię, trzeba być zalogowanym w serwisie.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie dowolną ilość opinii powyżej 1, przy czym większa liczba opinii nie powoduje zwiększenia ilości należnych nagród.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
5. Opinie powinny być zgodne z Ogólnym Regulaminem sklepu § 12 ZASADY UDOSTĘPNIANIA OCEN I RECENZJI PRODUKTÓW. Opinie naruszające warunki Regulaminu nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Zgłoszone Opinie zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
2. Opinie spełniające warunki Regulaminu Konkursu, o których mowa w par. 3 ust.5, zostaną opublikowane.
3. 200 (słownie: dwustu) Uczestników, którzy jako pierwsi złożyli zamówienie i umieścili Opinie w sklepie (dalej: „Zwycięzcy”), otrzyma nagrodę w postaci 1 sztuki opakowania kawy NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Generoso o wartości 20,98 zł.
4. O zakwalifikowaniu się do listy Zwycięzców decyduje kolejność według daty i godziny złożenia zamówienia, pod warunkiem spełnienia dodatkowego wymogu, o którym mowa w par. 2 ust.4 lit. B Regulaminu Konkursu.
5. Zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie w drodze korespondencji email wysłanej na podany przez Zwycięzcę adres zapisany na koncie w serwisie dolce-gusto.pl.
7. Nagroda zostanie dołączona do zamówienia złożonego w okresie trwania Konkursu i wysłana kurierem na adres podany przez Uczestnika jako adres dostawy w zamówieniu.
8. W związku z potrzebnym czasem na zebranie informacji w celu wyłonienia Zwycięzców przez Komisję, czas kompletacji złożonych zamówień w ramach Konkursu może się wydłużyć do dwóch dni roboczych.

§ 5. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagród. Zwycięzca ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
3. Administratorem danych osobowych jest Nestle Polska SA.
4. W celu wydania nagród Administrator danych osobowych będzie przetwarzać następujące dane osobowe
Zwycięzców: a. imię,
b. nazwisko,
c. adres.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym na adres podany w reklamacji.
3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie dolce-gusto.pl przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.