You have reached the website

Regulamin konkursu „#KLASYKANANOWO”

 (dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. 1. Organizatorem konkursu „#KLASYKANANOWO” (dalej: „Konkurs”) jest MEC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B bud. D, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 58177, NIP: 525-21-94-029, kapitał zakładowy: 52.800,00 PLN (dalej: „Organizator”).
 2. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-678 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000.000,00 zł w całości  opłaconym  NIP: 527-020-39-68  (dalej: "Nestle").
 3. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie NESCAFE Dolce Gusto, znajdującej się pod adresem https://www.dolce-gusto.pl/konkurs (dalej „Strona”).
 4. 4. Konkurs trwa przez 4 tygodnie od 2 września 2016 r. do 30 września 2016 r. i dzieli się na 4 etapy, z których każdy trwa 1 tydzień (dalej: „Etap”).
 5. 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Nestle oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:
  1. a. wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 Regulaminu;
  2. b. pozostawić w formularzu dostępnym na Stronie następujące dane osobowe:
   1. i. Imię,
   2. ii. Nazwisko,
   3. iii. Płeć,
   4. iv. Adres email.

§ 3. Przebieg Konkursu

 1. 1. W pierwszym dniu trwania każdego z Etapów Konkursu Organizator opublikuje na Stronie zadanie konkursowe, które będzie miało postać pytanie otwartego.
 2. 2. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe na Konkurs poprzez umieszczanie odpowiedzi na  zadanie konkursowe w formularzu dostępnym na Stronie – do godziny 23:59:59 ostatniego dnia danego Etapu.
 3. 3. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs dowolną ilość prac konkursowych, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę (oraz jedną nagrodę główną).
 4. 4. Prace konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). Prace konkursowe nie powinny zawierać w treści znaków towarowych lub innych chronionych oznaczeń osób trzecich, a także treści o charakterze reklamowym, chyba że są to treści reklamowe dotyczące firmy Nestle Polska S. A.
 5. 5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących zasadach:
  1. a. pola eksploatacji: publikacja na Stronie,
  2. b. okres: 5 lat,
  3. c. terytorium: bez ograniczeń.

§ 4. Nagrody

 1. 1. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora i Nestle (dalej: „Komisja”):
 2. 2. Komisja, spośród prac konkursowych zgłoszonych na Konkurs, wybierze:
  1. a. Po zakończeniu każdego z Etapów - 5 prac konkursowych, które w ocenie Komisji najlepiej realizują temat określony w zadaniu konkursowym. Uczestnicy, którzy zgłosili na Konkurs wybrane przez Komisję prace konkursowe (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody w postaci 2 zestawów filiżanek do kawy oraz dwóch opakowań kapsułek Nescafe Dolce Gusto o łącznej wartości 129,96 złotych;
  2. b. Po zakończeniu Konkursu – spośród wszystkich prac konkursowych uczestników nagrodzonych w ramach Etapów – 2 prace konkursowe, które w ocenie Komisji najlepiej realizują temat określony w zadaniu konkursowym. Uczestnicy, którzy zgłosili na Konkurs wybrane przez Komisję prace konkursowe (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody główne w postaci ekspresu do kawy Nescafe Dolce Gusto Movenza (srebrny), modułowego pojemnika na kapsuły (czerwony) oraz 10 opakowań kapsuł kawy (1 espresso, 1 latte macchiato, 1 grande, 1 grande intenso, 1 chococino, 1 esprsso barista 1 lungo 1 cappuccino 1 americano 1 cafe au lat) o łącznej wartości 1000,9 złotych.
 3. 3. Każdy Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, które nie zostanie wydana Zwycięzcy i zostanie przeznaczona przez Organizatora na zapłatę zryczałtowanego dochodowego podatku od nagrody, którego Organizator jest płatnikiem, do czego Zwycięzca upoważnia Organizatora.
 4. 4. Po zakończeniu Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym, informując go o przyznaniu nagrody.
 5. 5. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres, z którego otrzymał zawiadomienie o przyznaniu nagrody), adres, na który nagroda zostanie wysłana. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przesłał na Konkurs kolejną pracę konkursową najlepiej realizującą temat określony w zadaniu konkursowym.
 6. 6. Z dniem wydania nagrody, Zwycięzca przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
  1. a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo pracy konkursowej;
  3. c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu.

§ 5. Dane osobowe

  1. 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) w celu wydania nagrody. Po wydaniu nagrody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
  2. 2. Administratorem danych osobowych jest Nestle Polska S. A. w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02 – 678 Warszawa. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy Konkursu.
  3. 3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe Zwycięzcy:
    1. a. Imię,
    2. b. Nazwisko,
    3. c. Płeć,
    4. d. Adres email.

   oraz w odniesieniu do Zwycięzców:

   1. e. adres dostarczenia nagrody,
   2. f. telefon kontaktowy.

§ 6. Reklamacje

   1. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
   2. 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej.
   3. 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7. Postanowienia końcowe

  1. 1. Regulamin jest dostępny w na Stronie, a także do wglądu w siedzibie Organizatora.
  2. 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.