You have reached the website

Regulamin konkursu

 

„Przepis w najlepszym wydaniu”

 

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „Przepis w najlepszym wydaniu” (dalej: „Konkurs”) jest Hand Made sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Czarnowiejska 55, 30-49 Kraków, posiadającą NIP 676 239 72 52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000328728, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, w pełni opłaconym (dalej: „Organizator”). Konkurs organizowany jest na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-678 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000.000,00 zł w całości opłaconym NIP: 527-020-39-68 (dalej: "Nestle").
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie NESCAFE Dolce Gusto, znajdującej się pod adresem https://www.dolce-gusto.pl/konkurs (dalej „Strona”). Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs składa się z 3 Tur. Zgłoszeń do poszczególnych Tur można dokonywać w następujących terminach

  a) do I Tury Konkursu w terminie od godz. 00:00:00 dnia 18.05.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2018 roku (I Tura),

  b) do II Tury Konkursu w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 14.06.2018 roku (II Tura),

  a) do III Tury Konkursu w terminie od godz. 00:00:00 dnia 15.06.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 29.06.2018 roku (III Tura),

 4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 5. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń Konkursowych, Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową.
 7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych Nestle i Organizatorowi w Konkursie na potrzeby jego realizacji.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
 9. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna: (i) mająca ukończone 18 lat, (ii) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) będąca konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego, (iv) posiadająca obywatelstwo polskie, (v) która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem. (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Uczestnik Konkursu musi dokonać rejestracji na Stronie poprzez podanie swoich niefikcyjnych danych (imienia i nazwiska, adresu e-mail) i oświadczyć o swojej pełnoletniości oraz spełniać warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, a także wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w Regulaminie. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest podawanie danych i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora ani Nestle oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. powinowaci, zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Uczestnik Konkursu dokonując Zgłoszenia Konkursowego (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego) oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych Zadań Konkursowych;

 

§ 3. Przebieg Konkursu

 

 1. Przed pierwszym dniem trwania każdej z Tur Konkursu Organizator opublikuje na Stronie zadanie konkursowe:

  a) w II Turze – „Podziel się sekretnym przepisem swojej mamy, na słodkości idealnie pasujące do kawy”

  b) w III Turze – „Podziel się swoim przepisem na słodkie co nieco w gronie przyjaciół”

  c) w I Turze - „Podziel się swoim przepisem na oryginalnie podaną kawę, inspirowaną podróżami”

 2. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe na Konkurs poprzez umieszczanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w formularzu dostępnym na Stronie – do godziny 23:59:59 ostatniego dnia danej Tury.
 3. Zabronione jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych, które:

  a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),

  b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,

  c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,

  d) naruszałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje, treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,

  e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,

  f) miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług, innych niż Nestle,

  g) naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora i/lub Nestle,

  h) naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne i obyczajowe lub byłyby w oczywisty sposób nieuczciwe.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs dowolną ilość prac konkursowych, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę w jednej Turze.

 

§ 4. Nagrody

 

 1. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora i Nestle (dalej: „Komisja”):
 2. Komisja, spośród prac konkursowych zgłoszonych na Konkurs, wybierze po zakończeniu każdej z Tur - 10 prac konkursowych, które w ocenie Komisji najlepiej realizują temat określony w zadaniu konkursowym. Uczestnicy, którzy zgłosili na Konkurs wybrane przez Komisję prace konkursowe (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody w postaci:

  b) I Tura przepisy do kawy od Mamy - zestaw 2 filiżanek cappuccino, 3 opakowania kaw (Cappuccino, Latte Macchiato, Americano)+ Książka z przepisami, wartość produktów 152,93 zł brutto,

  c) II Tura przepisy do kawy szklanka do Latte Macchiato, 3 opakowania kaw (Latte Macchiato, espresso, grande)+ Książka z przepisami, wartość produktów 142,93 zł brutto.

  a) III Tura przepisy inspirowane podróżami - zestaw 2 filiżanek espresso, 3 opakowania kaw Origins (po 1 opakowaniu z każdej) + Książka z przepisami, wartość produktów 137,93 zł brutto

 3. Każdy Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, które nie zostanie wydana Zwycięzcy i zostanie przeznaczona przez Organizatora na zapłatę zryczałtowanego dochodowego podatku od Nagrody, którego Organizator jest płatnikiem, do czego Zwycięzca upoważnia Organizatora.
 4. Po zakończeniu Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym, informując go o przyznaniu Nagrody.
 5. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres, z którego otrzymał zawiadomienie o przyznaniu nagrody), adres, na który nagroda zostanie wysłana danych niezbędnych do realizacji przez Organizatora obowiązku podatkowego Zwycięzcy, z tytułu podatku dochodowego od przyznanej Nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać Nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przesłał na Konkurs kolejną pracę konkursową najlepiej realizującą temat określony w zadaniu konkursowym.
 6. Nagrody zostaną wysłane na adresy Zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt Organizatora. Nagrody w postaci zestawów filiżanek lub szklanek zostaną wysłane najpóźniej do dnia 15.07.2018 roku, z kolei nagrody książkowe zostaną wysłane po wydaniu Książki z przepisami najpóźniej do dnia 31.10.2018r.
 7. Dodatkowo, Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Nagrody na opublikowanie swojego imienia oraz nazwiska, jako Laureata Konkursu, na fanpage’u NESCAFE® Dolce Gusto®, na Stronie, w Książce z przepisami.

 

§ 5. Prawa autorskie

 

 1. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zadania Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, (ii) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (iii) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, (iv) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. (i) – (iii) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, (v) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, (vi) wykorzystanie w utworach multimedialnych, opracowaniach oraz innych materiałach w dowolnej formie, w tym drukowanej i elektronicznej (vii) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bez- przewodowe, (viii) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Przepis stanowiący wykonanie Zadania Konkursowego zostanie zamieszczony w Książce z przepisami NESCAFE® Dolce Gusto® na co Zwycięzca wyraża zgodę.
 2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zadania Konkursowego, o którym mowa powyżej, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z powyższego tytułu.
 3. Organizator, ani Nestle nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

 

§ 6. Dane osobowe

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu podanych w związku z udziałem w Konkursie jest Nestle. Nestle powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi.
 2. Dane, o których mowa powyżej, przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców Konkursu, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
 3. Nestle i Organizator może udostępnić dane osobowe (kontaktowe) Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację lub Zwycięzcy Konkursu nagrody. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Nestle, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację oraz dostarczeniu Zwycięzcy Konkursu nagrody.
 4. Dane zebrane w Konkursu odnośnie jego Zwycięzców, którym Organizator wydał nagrody będą przetwarzane przez Nestle i Organizatora przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończył się Konkurs, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego oraz rachunkowego. Pozostałe dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Nestle i Organizatora przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu.
 5. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik Konkursu powinien zwrócić się z zapytaniem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. w temacie wiadomości wpisując „Konkurs NESCAFE® Dolce Gusto®”. Z inspektorem ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: DataProtectionOffice@nestle.com.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik Konkursu powinien zwrócić się z zapytaniem w sposób opisany w ust. 5 powyżej. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Nestle i Organizatora, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody wymaga przesłania oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 powyżej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, w tym rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników lub dostarczenia nagrody, w czasie jego trwania jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 7. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w Okresie Trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w formie elektronicznej na adres: konkursy@hand-made.pl lub w formie pisemnej na adres: Hand Made, ul. Czarnowiejska 55, Kraków 30-049. Przesyłki winny być opatrzone dopiskiem „Konkurs Przepis w najlepszym wydaniu”. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zostanie powiadomiony o wynikach zgłoszonej reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanymi na adresy podane w reklamacji.
 2. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 8. Odpowiedzialność

 

   1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej nagrody.
   2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał takiego Zgłoszenia Konkursowego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
   3. Naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa, skutkuje wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
   4. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

  1. Regulamin jest dostępny w na Stronie, a także do wglądu w siedzibie Organizatora.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
  3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawach autorskich i pokrewnych.